Thủ tục thuế GTGT - Bãi bỏ việc nộp biểu mẫu 06/GTGT