Kiểm toán quyết toán dự án

GS-Audit đã thực hiện và hoàn thành rất nhiều các hợp đồng kiểm toán Báo cáo quyết toán dự án có nguồn vốn đầu tư từ Ngân sách Nhà nước và vốn tài trợ nước ngoài.

Dịch vụ kiểm toán quyết toán dự án được thực hiện trên cơ sở tuân thủ các quy định của Pháp luật của Nhà nước về Quản lý đầu tư xây dựng, Luật xây dựng, Luật Đầu tư công, Luật đấu thầu; tôn trọng tính hiện hữu, hợp lý và tính thị trường trong việc xác định chi phí đầu tư xây dựng. Việc thực hiện Kiểm toán dự án sẽ giúp Quý vị (Chủ đầu tư và các Bên liên quan) hoàn tất các thủ tục để phê duyệt Quyết toán dự án đầu tư hoàn thành theo đúng quy định. Ngoài ra, kết quả các dịch vụ nêu trên sẽ cung cấp cho Quý vị những thông tin và tài liệu, số liệu đáng tin cậy trong việc lựa chọn đối tác đầu tư, góp vốn cũng như cho các mục đích vay vốn, chuyển nhượng...