Kiểm toán BCTC

Kiểm toán Báo cáo tài chính doanh nghiệp là một trong những thế mạnh của chúng tôi. Hoạt động này đã có sự phát triển không ngừng cả về số lượng và chất lượng. Trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn, GS-Audit có nhiều chuyên gia với kinh nghiệm chuyên sâu về tài chính, kế toán, kiểm toán, tín dụng, thuế... GS-Audit đã thực hiện kiểm toán rất nhiều hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp với đủ các loại hình, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) và các dự án tài trợ, vay vốn của các tổ chức quốc tế.

Qua hoạt động kiểm toán, GS-Adit đã giúp các doanh nghiệp khắc phục những điểm còn tồn tại, hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ, từ đó nâng cao chất lượng công tác quản lý tài chính và điều hành doanh nghiệp.