Dịch vụ Due diligence

Nhằm đáp ứng đa dạng các mục đích liên quan đến kế hoạch tài chính của khách hàng như xác định nguồn lực, huy động vốn, chuyển nhượng phần vốn góp trong doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp; làm tài sản đảm bảo trong giao dịch với tổ chức tín dụng; mua bán tài sản; liên doanh, liên kết, … GS-Audit sẽ cung cấp cho khách hàng các dịch vụ như: Lập kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn, dự phóng dòng tiền phát sinh trong tương lai, tư vấn tái cấu trúc tình hình tài chính và khuyến nghị các phương pháp nhằm tối đa lợi ích của doanh nghiệp và cổ đông.

GS-Audit cung cấp dịch vụ liên quan đến việc rà soát đặc biệt (Due diligence) về tình hình tài chính, kinh doanh và tuân thủ pháp luật về kinh doanh, kế toán, tài chính, thuế… nhằm phục vụ cho hoạt động M&A và quản trị rủi ro của doanh nghiệp.