Tư vấn hoạt động

Hiện nay các doanh nghiệp thường gặp phải các vấn đề khó khăn về xây dựng được một mô hình tổ chức phù hợp với loại hình kinh doanh và các mục tiêu chiến lược kinh doanh hiện tại và lâu dài của doanh nghiệp. GS-audit sẽ giúp các doanh nghiệp xây dựng được mô hình quản lý hoạt động kinh doanh phù hợp thông qua các dịch vụ tư vấn như: xây dựng quy chế hoạt động, xây dựng hệ thống KPIs cho toàn doanh nghiệp cũng như từng phòng ban, hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thống quản lý tài chính, tư vấn nguồn nhân lực...