Kế toán

GS-Audit thực hiện việc sổ kế toán và lập báo cáo tài chính; Kiểm tra và sắp xếp chứng từ, tài liệu kế toán; Kê khai và lập quyết toán các loại thuế theo quy định hiện hành.