Tư vấn Pháp lý

Các nhà đầu tư khi thực hiện hoạt động kinh doanh tại Việt Nam thường gặp phải một số vấn đề khó khăn vì môi trường pháp lý ở Việt Nam tương đối phức tạp, số lượng văn bản pháp luật điều chỉnh khá nhiều dẫn đến các nhà đầu tư rất khó khăn trong việc tiếp cận đúng các quy định pháp luật về lĩnh vực dự kiến đầu tư tại Việt Nam. GS-Audit sẽ cung cấp các dịch vụ tư vấn liên quan đến pháp lý như: tư vấn thành lập doanh nghiệp, tư vấn pháp luật về hoạt động thương mại và đầu tư, tư vấn pháp luật về lao động...