Tầm nhìn CEO: Ngành Năng Lượng

Tầm nhìn CEO: Ngành Năng Lượng

  • Cập nhật: 20/06/2020
  • Lượt xem: 156

Các công ty năng lượng phải đối mặt với rủi ro tài chính và hoạt động đáng kể từ biến đổi khí hậu trên toàn cầu

Xem chi tiết


Phân tích Lợi nhuận Đa chiều

Phân tích Lợi nhuận Đa chiều

  • Cập nhật: 20/06/2020
  • Lượt xem: 160

Cung cấp một cách tiếp cận có cấu trúc để nhân rộng quy trình điều khiển giá trị bằng một phương tiện cho doanh thu gộp

Xem chi tiết


Tương lai ngành nhân sự 2020

Tương lai ngành nhân sự 2020

  • Cập nhật: 20/06/2020
  • Lượt xem: 163

Làm thế nào các tổ chức nhân sự trên toàn cầu định hình một lực lượng lao động và cơ cấu hoạt động phù hợp với tương lai

Xem chi tiết


Xem nhiều nhất