Dịch vụ kế toán

Bộ phận kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho các quyết định của Ban Giám đốc. Các số liệu kế toán, thống kê chính xác, được cung cấp kịp thời sẽ giúp Ban Giám đốc nắm bắt được thực trạng hoạt động của doanh nghiệp để từ đó đưa ra các quyết định phù hợp, đáp ứng với thay đổi của môi trường kinh doanh.

Với đội ngũ chuyên gia am hiểu về kế toán Việt Nam, các thông lệ kế toán Quốc tế, nhiều năm kinh nghiệm làm việc thực tiển tại các doanh nghiệp, dịch vụ kế toán do Đại Tín cung cấp luôn làm hài lòng các khách hàng.

Các dịch vụ kế toán mà Đại Tín cung cấp bao gồm:

1. Thiết lập hệ thống kế toán, tài khoản kế toán, chứng từ kế toán, sổ kế toán và các báo cáo kế toán theo luật định, phù hợp với từng loại hình Doanh nghiệp bằng phần mềm kế toán với nhiều tính năng mở như đa ngôn ngữ (Việt – Anh – Hoa), đa tiền tệ (VND – USD), hệ thống tài khoản kế toán được cập nhật theo các quy định mới nhất của Bộ Tài chính, và nhiều tiện ích thông minh khác.

2. Phân loại, sắp xếp các chứng từ gốc, tạo lập các chứng từ kế toán thích hợp và tiến hành nhập số liệu vào phần mềm kế toán theo đúng các quy định về hạch toán kế toán của chế độ kế toán Việt Nam.

3. Xử lý các nghiệp vụ tổng hợp, phân bổ, kết chuyển tính giá thành, giá vốn.

4. Xác định kết quả hoạt động kinh doanh.

5. Định kỳ kết hợp với nhân viên của Quý khách hàng kiểm tra lại số liệu kế toán và số dư một số tài khoản như: hàng tồn kho, nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng… trước khi lập báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo quy định.

6. Lập và in các báo cáo:

Báo cáo nhập xuất tồn
Báo cáo khấu hao tài sản cố định
Báo cáo công nợ
Sổ chi tiết tài khoản
Báo cáo tài chính bao gồm: bảng cân đối tài khoản, kết quả hoạt động kinh doanh
Các báo cáo thống kê và các báo cáo liên quan khác
Báo cáo thuế giá trị gia tăng

7. Chuyển giao toàn bộ sổ sách kế toán và hướng dẫn việc lưu trữ hồ sơ, sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính theo đúng quy định.

8. Đại diện và thay mặt cho Quý khách hàng nộp các báo cáo cho các cơ quan thuế, thống kê.

Đại diện và thay mặt cho Quý khách hàng giải trình số liệu và các nghiệp vụ kế toán với cơ quan thuế, công ty mẹ (nếu có).